admin

آگوست 10, 2012

پرورش – تعلیم و تربیت کودکان(قسمت چهارم)

دکتر سعید صیاد بخش اول : فلسفه و هدف تعلیم و تربیت قسمت چهارم :آمادگی برای بارداری پدر و مادر ۱۵ ماه قبل از تولد فرزند بایستی […]
آگوست 10, 2012

مفهوم پیچیده طبقه اجتماعی در جامعه پیچیده ایران

طرح مساله و کار پایه مفهومی سال ها قبل نگارنده این سطور مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق مفاهیمی که به شکلی به انسان که جهان […]
آگوست 10, 2012

پله‌هاي رسيدن به اهداف بزرگ

براي دستيابي به اهداف بزرگ، گروه كار لازم است. ايجاد گروه موفق مستلزم شناخت اصول است. براي هر هدف و پروژه‌اي روي گروه سرمايه‌گذاري و ارزشگذاري […]
آگوست 10, 2012

تغییر و تضاد

نویسنده: کبری چوپان خورشیدآبادیدگرگونی را می‏توان در مقابل ثبات قرار داد که از ویژگی‏های ساختاری هر جامعه‏ای است و وضعیتی است که برای بقاي سیستم لازم […]