admin

می 27, 2011

منشور شهروندي

چکيده: دنياي کنوني با سرعت به سوي ايجاد کيفيتهاي برتر، قابليتهاي متنوع، سادگي و سهولت در سيستم هاي مختلف پيش مي‌رود. در چنين فضايي بويژه براي […]
می 27, 2011

دولت و مسئوليت اجتماعي

متفکران رشته مديريت از دهه 1950، توجه خود را به مسئوليت هاي اجتماعي معطوف کردند مقدمه اگر اندکي به پيرامون خود نگاه کنيم، به سازمان ها، […]
می 24, 2011

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های […]
می 24, 2011

تقدم با کدامیک:سازمان یادگیرنده یا مدیریت دانش

چکیده: نیاز سازمانها برای تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده، فزونی یافته است.سازمان یادگیرنده به مدیریت دانش نیازمند است و به عکس.این موضوع به مثال مرغ و […]