admin

می 27, 2011

توازن قوا چيست؟

واژه “توازن قوا” (Balance Of Power) يكي از پرسابقه و پركاربردترين واژه‌هاي مربوط به روابط بين‌الملل به ويژه در نظريه‌هاي واقعگرا مي‌باشد معناي ساده واژه توازن […]
می 27, 2011

هابز» ودولت مدرن

توماس هابز در زمان جنگهای داخلی و مذهبی زیسته و به نوشتن می پرداخت. به همین دلیل شاید به نظر برسد كه ما امروزه كمتر چیزی […]
می 27, 2011

اصول مدیریت دولتی

مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی […]
می 27, 2011

نقش بخش‌خصوصی در پیشبرد توسعه دموکراتیک

نمونه‌های موفق اقتصادی در سراسر دنیا بیانگر این امر هستند که توسعه دموکراتیک و توسعه بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای دو جانبه حامی‌یکدیگر بوده و در رشد اقتصادی و […]