admin

آگوست 10, 2012

24 نشانه خانواده خوشبخت

طبيعي ترين شکل يک خانواده در اجتماع اينست که هيچ عاملي جز مرگ، نتواند پيوند زناشويي را بگسلد و ميان زن و شوهر جدايي بيفکند. کوشش […]
آگوست 10, 2012

سه راهی سیاست‌ پولي

دكتر اصغر شاهمراديچگونه است که به‌رغم برتری آشکار پیروی از قاعده‌مندی در سیاست‌ها، بانک‌های مرکزی در عمل در وادی مصلحت‌اندیشی گرفتار آمده و هزینه‌های زیادی را […]
آگوست 10, 2012

تعلل: سندرم فردا

مقدمهدر قرن 21 به دليل تنوع گسترده محيط و تغييرات مداوم، مديريت موثر فردي و سازماني با چالشهاي فراواني روبه رو شده است. در چنين شرايطي […]
آگوست 10, 2012

فصل جديد در اقتصاد جهان

يارگيري «جهان صنعتي» از «جهان در حال توسعه» جدي شدفصل جديد در اقتصاد جهان سران گروه 20 در نشست پيتزبورگ آمريكا- عكس: AFPدنياي اقتصاد- دومين نشست […]