admin

می 13, 2012

دعاي باران و چتر ايمان

از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه مي روند، تنها كساني كه با خود چتر به همراه مي برند، به كارشان ايمان دارند. چخوف، […]
می 13, 2012

ماهي تازه

ماهي تازه يكي از غذاهاي اصلي مردم ژاپن است. ژاپن كشوري جزيره اي ست كه محصور در آبهايي است كه منبع عظيم ماهي را در خود […]
آوریل 30, 2012

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم

اهداف کلی : در این درس دانشجویان با عواملی که بر رفتارها و نگرش های افراد، گروهها و واحدهای سازمانی تأثیر می گذارد آشنا می شوند. […]
آوریل 22, 2012

پرواز شاهين

پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه […]