admin

آوریل 26, 2011

استرس و راههاي برخورد صحيح با آن

فشار روحی ( Stress ) و شیوه های درست برخورد با آن موضوع اصلی این مقاله بررسی راه های کاهش و مبارزه با سیندرم فشار روحی […]
آوریل 26, 2011

تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض

چكيدهاين مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعريف مي‌كند. جايگاه تعارض در مديريت و سازمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. انواع تعارضات سازماني […]
آوریل 26, 2011

مديريت و تفويض اختيار

چكيدهامروزه در علوم سياسي و اداري مفاهيم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپيچيده بكار مي رود. ريشه اين ابهام در نظريات […]
آوریل 26, 2011

دنياي الکترونيکي و بازنگري در رفتار سازماني

چکیده در اين مقاله سعي بر آن است تا اثر دنياي الکترونيکي بر رفتار سازماني بررسي شود که تحقيقات کمي در اين مورد انجام شده است. […]