admin

می 27, 2011

تغيير سازمانی از ديدگاه نظريه آشوب

چكيدهنظريه ها و الگوهاي سازمان و مديريت همچون بقيه رشته هاي دانش تحت تاثير پارادايمهاي علمي قرار دارند. دو پارادايم مهم يعني پارادايم نيوتني و پارادايم […]
می 27, 2011

تئوري بازي ها

تئوري بازي ها آچمز شده‌ام، آس رو کرد، بلوف مي زند و……..اين جملات براي شما چه‌قدر آشنا هستند؟ حتمامي دانيد که پيروزي در هر بازي تنها […]
می 27, 2011

آنچه از مديريت بيشتر اهميت دارد

سریما نازاریاننویسنده: جی فارستربه نظر مي‌رسد که نوع جدیدی از آموزش مدیریتی برای‌ آينده مورد نیاز است. نوعی از آموزش که به آن «طراحی سازمان» گفته […]
می 27, 2011

تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی

پیرامون بازاریابی دهان به دهاناگر آرایشگر شما هربار که یکی از دوستانتان را به او معرفی مي‌کنید 10 دلار به شما پرداخت کند، شما حتما وسوسه […]