admin

آوریل 26, 2011

فروشنده موفق – مشتري راضي

بزرگترین سرمایه یک فروشنده اعتماد بنفس او درجریان فروش است مشتری مشتری تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان می باشد. البته تشخیص، جذب و حفظ […]
آوریل 26, 2011

نحوه برقراري روابط تجاري

هر قدم در ایجاد یک ارتباط موفق کاری نیازمند ایجاد اعتماد و تداوم آن است جودیت بومن کتابی در مورد آداب کار و تجارت به رشته […]
آوریل 26, 2011

« پنج مسیر برای دستیابی به سودآوری بیشتر »

این چک‌لیست پنج مسیر را برای دستیابی به سودآوری بیشتر در كسب و كار شناسایی می كند . بسیاری از صاحبان کسب و کار و مدیران […]
آوریل 26, 2011

اقيانوس آبي؛ استراتژي رقابت در بازار بي‌رقيب

چکيده: هدف از اين مقاله، بررسي تفکر جديدي درباره‌ استراتژي است. استراتژي و نوآوري در روشهاي مرسوم، بر خلق ايده در محدوده تعيين شده و ساختار […]