سمينارها و مقاله ها

می 20, 2018

سمینار ها و پروژه ها

1- سمينارها سمینار تحول اداری ، وزارت کشور ، 1387  سمینار مدیریت بهره وری : سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1386 سمینار مدیریت دانش – وزارت […]