admin

آوریل 26, 2011

مديريت و تفويض اختيار

چكيدهامروزه در علوم سياسي و اداري مفاهيم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپيچيده بكار مي رود. ريشه اين ابهام در نظريات […]
آوریل 26, 2011

دنياي الکترونيکي و بازنگري در رفتار سازماني

چکیده در اين مقاله سعي بر آن است تا اثر دنياي الکترونيکي بر رفتار سازماني بررسي شود که تحقيقات کمي در اين مورد انجام شده است. […]
آوریل 26, 2011

تفاوت هاي فردي در سازمان

اندازه‌گيری تفاوت‌های فردی يكی از وظايف روانشناس صنعتی سازمانی آن است كه مشخص سازد هر يك از داوطلبان ورود به سازمان، تا چه اندازه خصوصيات مورد […]
آوریل 26, 2011

تعارض پدیده ای اجتناب ناپذیر در سازمان ها(Conflict)

در بسیاری از سازمانها تعارض به صورت یک مساله جدی وجود دارد . شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال […]