admin

آوریل 26, 2011

تعارض پدیده ای اجتناب ناپذیر در سازمان ها(Conflict)

در بسیاری از سازمانها تعارض به صورت یک مساله جدی وجود دارد . شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال […]
آوریل 26, 2011

مديريت تعارض و نقش آن در بهبود کار گروهي

بزرگي انسان زماني نشان داده خواهد شد که مردم بياموزند چگونه ميتوان از مرزهاي تنگ دانش و تجربه شخصي فراتر رفته و موضوعات را بر پايه […]
آوریل 26, 2011

چگونه افرادي را كه باهوش‌تر از شما هستند، مديريت مي‌كنيد؟

راب گافي – گارث جونز مترجم:پروانه گودرزيفرنز هومر؛ مدير اجرايي و رييس شركت راچ (غول دارويي سوئيس)؛ مي‌داند كه پيدا كردن ايده‌هاي خوب كار بسيار سختي […]
آوریل 26, 2011

مديريت رفتار سياسي در سازمان

مديريت رفتار سياسي در سازمان (political behavior) قدرت ؛ سياست ؛ ظرفيت سياسي ؛ مهارت هاي سياسي ؛ تاكتيك هاي سياسي چكيده از سياست در سازمان، […]