admin

آوریل 26, 2011

تفاوت هاي فردي در سازمان

اندازه‌گيری تفاوت‌های فردی يكی از وظايف روانشناس صنعتی سازمانی آن است كه مشخص سازد هر يك از داوطلبان ورود به سازمان، تا چه اندازه خصوصيات مورد […]
آوریل 26, 2011

تعارض پدیده ای اجتناب ناپذیر در سازمان ها(Conflict)

در بسیاری از سازمانها تعارض به صورت یک مساله جدی وجود دارد . شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال […]
آوریل 26, 2011

مديريت تعارض و نقش آن در بهبود کار گروهي

بزرگي انسان زماني نشان داده خواهد شد که مردم بياموزند چگونه ميتوان از مرزهاي تنگ دانش و تجربه شخصي فراتر رفته و موضوعات را بر پايه […]
آوریل 26, 2011

چگونه افرادي را كه باهوش‌تر از شما هستند، مديريت مي‌كنيد؟

راب گافي – گارث جونز مترجم:پروانه گودرزيفرنز هومر؛ مدير اجرايي و رييس شركت راچ (غول دارويي سوئيس)؛ مي‌داند كه پيدا كردن ايده‌هاي خوب كار بسيار سختي […]