admin

آوریل 26, 2011

دنياي الکترونيکي و بازنگري در رفتار سازماني

چکیده در اين مقاله سعي بر آن است تا اثر دنياي الکترونيکي بر رفتار سازماني بررسي شود که تحقيقات کمي در اين مورد انجام شده است. […]
آوریل 26, 2011

تفاوت هاي فردي در سازمان

اندازه‌گيری تفاوت‌های فردی يكی از وظايف روانشناس صنعتی سازمانی آن است كه مشخص سازد هر يك از داوطلبان ورود به سازمان، تا چه اندازه خصوصيات مورد […]
آوریل 26, 2011

تعارض پدیده ای اجتناب ناپذیر در سازمان ها(Conflict)

در بسیاری از سازمانها تعارض به صورت یک مساله جدی وجود دارد . شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال […]
آوریل 26, 2011

مديريت تعارض و نقش آن در بهبود کار گروهي

بزرگي انسان زماني نشان داده خواهد شد که مردم بياموزند چگونه ميتوان از مرزهاي تنگ دانش و تجربه شخصي فراتر رفته و موضوعات را بر پايه […]