admin

آگوست 10, 2012

سه راهی سیاست‌ پولي

دكتر اصغر شاهمراديچگونه است که به‌رغم برتری آشکار پیروی از قاعده‌مندی در سیاست‌ها، بانک‌های مرکزی در عمل در وادی مصلحت‌اندیشی گرفتار آمده و هزینه‌های زیادی را […]
آگوست 10, 2012

تعلل: سندرم فردا

مقدمهدر قرن 21 به دليل تنوع گسترده محيط و تغييرات مداوم، مديريت موثر فردي و سازماني با چالشهاي فراواني روبه رو شده است. در چنين شرايطي […]
آگوست 10, 2012

فصل جديد در اقتصاد جهان

يارگيري «جهان صنعتي» از «جهان در حال توسعه» جدي شدفصل جديد در اقتصاد جهان سران گروه 20 در نشست پيتزبورگ آمريكا- عكس: AFPدنياي اقتصاد- دومين نشست […]
آگوست 10, 2012

هر‌كس به اندازه‌ اهداف خود ثروتمند است‌

‌زندگي هديه‌اي است كه از جانب خداوند به ما ارزاني داشته شده و ما اجازه نداريم در فقر، ‌نااميدي و حسرت، روزگار را بگذرانيم و در […]