admin

آگوست 10, 2012

بررسي مفهوم عدالت در آرا و انديشه‌هاي فردریش فون‌ هایک

تناقضات مفهومي عدالت اجتماعی محمدصادق الحسینی، دومان بهرامی راددر ادامه مبحث بررسی و واکاوی مفهوم عدالت در اندیشه‌اندیشمندان و اقتصاددانان بزرگ معاصر، قصد بر آن است […]
آگوست 10, 2012

مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملکرد

چكيده هدف اين مقاله آن است که شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملکرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد […]
آگوست 10, 2012

چرا بعضی کشورها فقیرند؟

آتیلا یایلا*ترجمه: آیدین فرنگی«چرا بعضی کشورها فقیر هستند؟» پرسش مذکور در اصل سوال درستی محسوب نمی‌شود؛ زیرا پرسشگر ثروتمند بودن را قاعده و فقیر بودن را […]
آگوست 10, 2012

دشواری‌های اقتصاد ایران برای الحاق به WTO

سازمان تجارت جهانی یک فرصت است برای بهره‌گیری هدفمند و خردمندانه از امکانات اقتصاد جهانی، اما شرط اصلی توان مدیریت مقامات کشور است برای بهره‌گیری از […]