admin

می 24, 2011

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های […]
می 24, 2011

تقدم با کدامیک:سازمان یادگیرنده یا مدیریت دانش

چکیده: نیاز سازمانها برای تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده، فزونی یافته است.سازمان یادگیرنده به مدیریت دانش نیازمند است و به عکس.این موضوع به مثال مرغ و […]
می 24, 2011

ساختار سازمانی

باید توجه داشت به همان نسبت که سازمان رشد می کند و در آن بخش های متعدد ایجاد می شود (طبق الگوی دوره عمر سازمان ) […]
می 24, 2011

برنامه ریزی منابع انسانی و جذب و آموزش کارکنان

برنامه ریزی منابع انسانی را به شکل های مختلف می توان تعریف کرد . بعضی از تعاریف متداول به شرح زیر است: 1- از طریق طرح […]