مستندات کلاسی

آوریل 26, 2011

وظایف و مسوولیت های مدیریت منابع انسانی

انواع وظایف و مسوولیتهای مدیریت منابع انسانی وظایف و مسوولیتهای مدیریت منابع انسانی، به دو قسمت و به شرح زیر تقسیم می‌گردند: الف- وظایف و مسوولیتهای […]
آوریل 26, 2011

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل، شرح خلاصه وظایف و مسئولیتهای شغل، رابطه آن شغل با مشاغل دیگر، دانش و مهارتهای لازم برای انجام دادن آن، و شرایط […]
آوریل 26, 2011

از مديريت كاركنان تا مديريت منابع انساني

براي دهها سال ، اجراي وظايف انتخاب ، آموزش و جبران خدمت كاركنان ، وظايف اصلي حوزه‌اي به نام مديريت كاركنان بود ؛ اين وظايف بدون […]
آوریل 26, 2011

الگوي جامع تـوانمندسازي منـابع انـساني

چكيده از آنجا كه منابع انساني باارزش‌ترين عامل توليد و مهمترين سرمايه و منبع اصلي مزيت رقابتي و ايجاد كننده قابليتهاي اساسي هر سازماني به شمار […]