مستندات کلاسی

آوریل 26, 2011

نظریه X و Y داگلاس مک گریگور (Theory X,Y)

نظریه X و Y داگلاس مک گریگور (Theory X,Y) نظریه x و y از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. داگلاس مگ گریگور با تأثیرپذیری […]
آوریل 26, 2011

نظریه نیازهای انسانی

نظریه نیازهای انسانی یا سلسله مراتب نیازها از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در میان بینشهای حاصله از جنبش روابط انسانی، نظریه مزلو در […]
آوریل 26, 2011

نظريه مك كله لند درباره انگيزش

يكي از وظايف مدير ايجاد انگيزش در كاركنان است. براي اين كار مدير بايد عوامل انگيزش كاركنان را بشناسد. مك كله لند توجه به نيازهاي زير […]
آوریل 26, 2011

نظریه انتظار (Expectancy Theory)

بر اساس این نظریه، انگیزه هر عمل، و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می شود: الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش […]