مستندات کلاسی

می 27, 2011

دولت و مسئوليت اجتماعي

متفکران رشته مديريت از دهه 1950، توجه خود را به مسئوليت هاي اجتماعي معطوف کردند مقدمه اگر اندکي به پيرامون خود نگاه کنيم، به سازمان ها، […]
می 24, 2011

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های […]
می 24, 2011

تقدم با کدامیک:سازمان یادگیرنده یا مدیریت دانش

چکیده: نیاز سازمانها برای تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده، فزونی یافته است.سازمان یادگیرنده به مدیریت دانش نیازمند است و به عکس.این موضوع به مثال مرغ و […]
می 24, 2011

ساختار سازمانی

باید توجه داشت به همان نسبت که سازمان رشد می کند و در آن بخش های متعدد ایجاد می شود (طبق الگوی دوره عمر سازمان ) […]