مستندات کلاسی

می 27, 2011

تصميم گيري

با تصميم گيري شرايط کنوني سازمان از مجراي عملياتي که انجام خواهد داد به آينده وصل می شود تصميم گيري v بعد زمان و روابط انسان […]
می 27, 2011

نقش بخش‌خصوصی در پیشبرد توسعه دموکراتیک

نمونه‌های موفق اقتصادی در سراسر دنیا بیانگر این امر هستند که توسعه دموکراتیک و توسعه بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای دو جانبه حامی‌یکدیگر بوده و در رشد اقتصادی و […]
می 27, 2011

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

تصمیم گیری: مي توان گفت تمام فعاليت ها و اقداماتي که در همه زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود ، حاصل فرآيند تصميم گيري […]
می 27, 2011

مديريت دولتي نوين و ويژگي هاي دموكراتيك آن

نويسنده : رشيدي فرد، محمدچكيده در دهه هاي اخير شاهد ظهور رويكردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. بعبارت ديگر رويكردي جديد كه براي رويارويي با […]