مستندات کلاسی

آوریل 26, 2011

ساختار سازماني در عصر اطلاعات

دو حالت ساختاري اصلي و مهم، در مورد موجوديت سازمان مجازي وجود دارد بدليل رفع پاره ايي ابهامات وثصورات تجربي وغير علمي در معدود سازمان مجازي […]
آوریل 26, 2011

نقش معماری در توسعه سیستم های اطلاعات استراتژیک

چکیده: در این مقاله ابتدا توضیح مختصری از معماری سیستم خواهیم داشت و در ادامه به تشریح واهمیت معماری برای سیستمهای اطلاعات استراتژیک خواهیم پرداخت. همچنین […]
آوریل 26, 2011

قدرت و اختیار

قدرت • قدرت يعني توانائي در اعمال نفوذ برساير افراد. قدرت مي تواند در هر نوع رابطه اي وجود داشته باشد. در سازمان مديران اعمال قدرت […]
آوریل 26, 2011

کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

هدف این مقاله ارائه‌ی مطالبی اداری با استفاده از شواهد و مدارک مؤثر روش موردی برای آموزگاران و استادان مدیریت رسانه و مدیران است. تعلیم و […]