مستندات کلاسی

آوریل 26, 2011

مديريت استعداد در فرايندهاي توسعه منابع انساني

چکيده: مديريت استعداد به عنوان سيستمي براي شناسايي، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداري افراد مستعد، با هدف بهينه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتايج کسب […]
آوریل 26, 2011

توانمندسازي و تحول سازماني

چكيده از آنجا که انسانها به عنوان ارزشمندترين سرمايه سازمان هستند و کساني که مسئوليت رويکردها و کارکردهاي سازمان را برعهده دارند ، در هدايت تحولات […]
آوریل 26, 2011

سقوط و بازگشت جنرال موتورز

سقوط و بازگشت جنرال موتورز هومن ابوترابی و بهروز هزارخوانیجنرال موتورز یکی از غول‌های صنعت خودروسازی آمریکا است که با در نظر گرفتن مشاغل وابسته، درآمد […]
آوریل 26, 2011

عوامل ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران: تأثير محيط بر برنامه ريزي

چكيدهاين مقاله برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را مورد بررسي قرار مي دهد و عوامل شكست برنامه ريزي در ايران را در قالب […]