مقاله ها و كتب

الف- مقاله هاي تخصصي :

1- ابعاد زمان در مدیریت, مجله تدبیر1387

2-تجزیه و تحلیل مبتنی بر واكنش‌های متقابل،ماهنامه توسعه و مدیریت 1386

3- بهره وری در سازمانهای ایران -تدبیر 1385

4- گروه اندیشی وضایعه های آن در سازمانها-ماهنامه مدیریت1384

5-رابطه اختیار و مسئولیت، ترجمه،‌ پیام پتروشیمی 1383

6- نقش مطالعه موردی در آموزش مدیریت, مدیریت بهره وری، 1385

7-نظریه انتظار، بحثی در رفتار سازمانی،‌ ترجمه،‌ 1381

8-مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران،‌تألیف، تحول، 1383

9-تدوین منشور اخلاقیات سازمانی، ماهنامه تدبیر 1382

10-تحول در ساختار نظامهای اداری، یك اصل محوری در توسعه، مدیریت توسعه، به همراه دکتر الوانی 1382

11- سلسله مقالات تعليم و تربيت كودك و نوجوان (پيش از تولد تا 18 سالگي)

12- مديريت زمان 1388 تدبير

13- بررسی عوامل عمده نظارت براجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ارائه راهکار مناسب (مقاله برتر )

14-بررسي رابطه هوش سازماني و مديريت بحران در شركت بيمه ايران-به همراه دكتر احمد ودادي-1389

15-مدلسازی اقتضایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(مدیریت بازرگانی 1390)

16-ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق کار در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 12 شماره 5 آذر و دی 1397به همراه خانم دكتر جمشيدي و زهره بركند

17- ارایه مدل ارتقای مدیران مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ایران (مورد مطالعه وزارت نفت)-1399، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ به همراه دكتر غلامرضا معمارزاده؛ شاهرخ قاسمي

18-شناسایی عوامل موثربر اجرای اثر بخش خط مشی های عمومی در وزارت نیروفصلنامه سیاستگذاری عمومی ؛ 1399، به همراه خانم دكتر جمشيدي و احد احدزاده- دوره 13 شماره 50

19- ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران – فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی؛ 1399 به همراه دكتر حسن فقيهي و خانم سمانه فايض

20-شناسایی و اولویت بندی ابعاد ،مولفه ها،شاخص ها و سنجه های موثر در ارتقای مدیران میانی با توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری ایران (مورد مطالعه وزارت نفت ) 1399؛ فصلنامه مجلس و راهبرد ؛ به همراه دكتر غلامرضا معمار زاده و محمد ديراوي

21-  مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملکرد  انتشار در سايت دكتر صياد

22- پرواز بوفالوها (Buffaloes Flight)  انتشار در سايت دكتر صياد

23- اجرا، حلقه مفقود فرآیند خط مشی عمومی   انتشار در سايت دكتر صياد

24- آشنايي با متغيرها(مستقل – وابسته) انتشار در سايت دكتر صياد

25- فیش نویسی در تحقیق  انتشار در سايت دكتر صياد

26- توافق هسته اي و نظريه بازي  انتشار در سايت دكتر صياد

27- موضوع برجام و توافق هسته اي  انتشار در سايت دكتر صياد

28- ۱۵ شركت كه در استخدامهايشان به مدرك تحصيلي نياز ندارند.  انتشار در سايت دكتر صياد

29-  ارائه مدل خصوصی سازی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد استنتاج فازی – به همراه دکتر معمارزاده و آقای مهدی نصیری واحد- فصلنامه مجلس و راهبرد

30- مدل سازی عوامل سیاسی موثر بر انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی، ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران) به همراه دکتر معمارزاده ؛ دکتر نسرین جزنی و شاهرخ قاسمی- مجله سیاست‌های راهبردی و کلان

31- عوامل موثر بر اثربخشی اجرای خط مشی های عمومی: مطالعه موردی وزارت نیرو – به همراه آقای احد زاده – فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره 6 شماره 4

32- طراحی مدل حکمرانی مشارکتی مدیریت تقاضای برق در ایران (به همراه سرکار خانم دکتر حق شناس و آقای ذبیح زاده) – فصلنامه مجلس و راهبرد

33- نظارت اثربخش بر فرآیند اعتبارات بنا به چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک ملی – به همراه خانم دکتر حق شناس و آقای هادی نیک قلب–مجله آینده پژوهی مدیریت

34- حاکمیت شرکتی با رویکرد نظارت اثربخش بر واحد اعتبارات در بانک ملی- به همراه خانم دکتر حق شناس و آقای هادی نیک قلب– فصلنامه مدیریت نوآفرینی دوره 2 شماره 3

35- طراحی مدل ایجاد تصویر ذهنی مطلوب در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: صنعت نفت ایران)– به همراه آقای محسن استادرحیمی–فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي

36- تدوین الگوی پیشایندها و پیامدهای ایجاد تصویرسازمانی مطلوب در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی: صنعت نفت ایران)–سعید صیادشیرکش؛؛محسن استادرحیمی، ،ابوالفضل کاظمی–فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی

37- طراحی مدل حکمرانی مشارکتی با رویکرد ترکیبی: زمینه مدیریت تقاضای برق در ایران-احسان ذبیح زاده،سعید صیاد شیرکش،فریده حق شناس کاشانی–

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

 

ب- مقاله هاي عمومي:

1-  آیا افزایش تولید خودرو در کشور نشانه بالندگی و بهره وری است؟  انتشار در سايت دكتر صياد ؛ همشهري 1388

2- اقتصاد دستوري 1388 همشهري آنلاين 1388

3- جامعه شناسي وضعيت رانندگي در ايران -ماهنامه جامعه شناسي1388

4-  چین دنیا را می خرد  مقاله مجله فورچون(سپتامبر۲۰۰۹)– 1389 ماهنامه اقتصادي

5- روسی زبان دوم مردم ایران  انتشار در سايت دكتر صياد

6- يادداشتي بر سوگواري ايام محرم انتشار در سايت دكتر صياد

7- موضوع قتل طلبه همداني و مسائل پيرامون آن  انتشار در سايت دكتر صياد

8- وضعيت اسف بار هماهنگي بين مجلس و دولت  انتشار در سايت دكتر صياد

9- ۱۱سپتامبر ایران، بدون هواپیما بدون تروریست  انتشار در سايت دكتر صياد

10- موضوع فیشهای حقوقی و اقتصاد دولتی  انتشار در سايت دكتر صياد

11-  وضعیت قرارداد مربیان و بازیکنان تیمهای فوتبال  انتشار در سايت دكتر صياد

12- ایرانیها ، فقر فرهنگی و نذوراتی که می توان بگونه دیگری ادا کرد  انتشار در سايت دكتر صياد

13- شورای شهر و جولان افراد بی تخصص  انتشار در سايت دكتر صياد

14- وضعيت وخيم صنعت خودرو در كشور  انتشار در سايت دكتر صياد

15- مدرک جو هستیم یا دانشجو؟  انتشار در سايت دكتر صياد

16- مشکل معاینه فنی خودروها و عدم وجود برنامه ریزی در کشور  انتشار در سايت دكتر صياد

17-  زلزله تهران ؛ آزمون مسئولين و مردم  انتشار در سايت دكتر صياد

18-وضعيت اسف بار هماهنگي بين مجلس و دولت  انتشار در سايت دكتر صياد

19- سبک مدیریت ایرانی و سخنی با رئیس جمهور محترم    انتشار در سايت دكتر صياد

20-اقتصاد بیمار و وابستگی به کشورهای راقی انتشار در سايت دكتر صياد

21- آیا مهمترین مشکل جامعه حجاب است؟! انتشار در سايت دكتر صياد

 

ج- مقاله هاي لاتين

Implement contingency modeling general policies of Article 44 of constitution (oil industry case study-present in Malaysia seminar at – 2011

 

-Investigating factors affecting the performance of tax revenues in iran during the fifth development plan saeed sayad and tahereh arezoomand 4th International conference on management and humanities

 

– The survey relatonship between ethic code and organizational citizenship behavior in schools tehran university of medical sciences and health services  saeed sayad shirkosh and zohre barkand – 3rd International conference on management , bussines and economic development

 

Investigation of affecting common goals and customer orientation on enhancement of relationships quality with b2b customers to better organizational financial performance(case …sayad shirkosh saeed and moosazadeh 2nd international conference on modern approches in humanities, management

 

Investigating the factors of job burnout and its effect on the performance of emploees of mellat bank branches in alborz province R Sayad shirkosh ..2nd international conference on modern approches in humanities, management

 

Evaluation of Access Methods to Digital Markets with Reliance to Direct Marketing (Bank Maskan) M Ghiyasvand, SS Shirkosh  International Journal of Computer Science and Information Security 14 (8), 994

 

RELATION BETWEEN THE ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE AND THE CRISIS MANAGEMENT IN IRAN INSURANCE COMPANY.  A VEDADI, SS SAYAD, BM SHAFIEZADEH  -JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 2 (5), 85-10

 

Presenting a Model for Promoting managers based on the general policy of administrative system: The Ministry of Petroleum Case- (saeed sayyad phd and deiravi mohammad) -strategic studies in petroleum and energy industry.

 

Presenting a privatization model in the railways of the Islamic Republic of Iran based on the fuzzy inference approach -(saeed sayyad phd and nasiri vahed mehdi)-strategic studies in petroleum and energy industry.

 

Model of effective implementation of water policies in the Ministry of Energy- dr SAEED Sayyad Shirkosh—mr ahad ahadzadeh- dr mina jamshidi Evanaki—Journal for Management and Development Process

 

Effective monitoring of credit process according to corporate governance framework in The Melli Bank- saeed sayad shirkosh–hadi nikghalb–farideh haghshenas kashani—Journal for Management and Development Process

 

Designing a Corporate Governance Model for Effective Supervision of Bank Grant Facilities (Case Study: The melli bank of Iran)—saeed sayad shirkosh–hadi nikghalb–farideh haghshenas kashani Journal of Economic Research and Policies

 

Designing a Model for Making a Positive Organizational Image at Iranian State Organizations (Case Study: Oil Industry)— Dr Saeed Sayadshirkosh–Mr Mohsen Ostadrahimi – — Dr Abolfazl Kazemi–Strategic Studies in Petroleum and energy Industry

 

 

د- مصاحبه ها

 

 ه-  کتاب :

کتاب “مدیریت استراتژیک” نوشته آرنولدو جی هکس ترجمه دکتر معمارزاده – دکتر سعید صیاد – دکتر ناصر پورصادق انتشارات اندیشه های گوهربار

کتاب “مباحث ویژه در مدیریت دولتی” نوشته دکتر سعید صیاد اتشارات شهرآشوب

کتاب ” مدلسازی اقتضایی سیاستهای اجرای کلی اصل 44 (با رویکردی به صنعت نفت) ” نوشته دکتر سعید صیاد – دکتر غلامرضا معمارزاده – انتشارات مجمع تشخیص مصلحت – دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب “مدیریت عملکرد ” نوشته دکتر سعید صیاد انتشارات مروارید

کتاب “تصمیم گیری و خط مشی گذاری” نوشته دکتر سعید صیاد انتشارات شهرآشوب

کتاب مبانی سازمان و تئوریهای مدیریت

-كتاب روش تحقيق با رويكرد پايان نامه نویسی