بانک جامع مقالات

آگوست 10, 2012

جامعه اطلاعاتي ابزار جهاني شدن و توسعه

چكيده تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات (ICT) يكي از مقتدرترين نيروها در شكل دادن قرن بيست و يكم است. تغييرات اساسي حاصل از آن، در روش زندگي […]
آگوست 10, 2012

بخش خصوصی جهان و حمایت گرایی در بحران

دکتر محمدمهدی بهکیش ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان، پایدار نگاه داشتن منافع بلندمدت است و این بررسی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی- جز […]
آگوست 10, 2012

بررسي مفهوم عدالت در آرا و انديشه‌هاي فردریش فون‌ هایک

تناقضات مفهومي عدالت اجتماعی محمدصادق الحسینی، دومان بهرامی راددر ادامه مبحث بررسی و واکاوی مفهوم عدالت در اندیشه‌اندیشمندان و اقتصاددانان بزرگ معاصر، قصد بر آن است […]
آگوست 10, 2012

مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملکرد

چكيده هدف اين مقاله آن است که شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملکرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد […]