نفت ،گاز ، پتروشيمي

آوریل 26, 2011

مدیریت نوآوری در صنعت نفت

چکیده: قرن حاضر مملو از نوآوریهای گوناگون در زمینة فناوریها, کالا و خدمات جدید است. اما در هیچ دوره ای مانند امروز نیاز به نوآوری چنین […]