مديريت منابع انساني پيشرفته

نوامبر 17, 2023

انواع خطاهاي ارزیابی عملكرد و راههای کاهش آن در سازمان

نوشته : دکتر سعید صیاد یکی از نکات بسیار مهم در ارزیابی عملکرد خطاهای مختلفی است که مدیران و ارزیابان گرفتار آن می شوند، هر کسی […]
فوریه 22, 2015

سرفصل درس و تكاليف درس مديريت منابع انساني پيشرفته

عنوان درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Progressive Human Resource Management هدف کلی درس: این درس […]
آوریل 3, 2013

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم به همراه معرفي مقاله ها

دانشجويان موارد ذيل را جهت امتحان مطالعه نمايند : -1سير اجمالي مكاتب مديريت شامل : الف- تيلوريسم و نظريه مديريت علمي اصول مدیریت دولتی، آشنایی اجمالی […]
فوریه 2, 2013

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- جانشين پروزي 2- استعداديابي 3-نظام پيشنهادات 4-ارزيابي عملكرد 5-مديريت عملكرد 6-سرمايه اجتماعي 7-مسئوليت […]