مديريت رفتار سازماني

آوریل 26, 2011

مديريت و تفويض اختيار

چكيدهامروزه در علوم سياسي و اداري مفاهيم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپيچيده بكار مي رود. ريشه اين ابهام در نظريات […]
آوریل 26, 2011

تفاوت هاي فردي در سازمان

اندازه‌گيری تفاوت‌های فردی يكی از وظايف روانشناس صنعتی سازمانی آن است كه مشخص سازد هر يك از داوطلبان ورود به سازمان، تا چه اندازه خصوصيات مورد […]
آوریل 26, 2011

نظریه X و Y داگلاس مک گریگور (Theory X,Y)

نظریه X و Y داگلاس مک گریگور (Theory X,Y) نظریه x و y از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. داگلاس مگ گریگور با تأثیرپذیری […]
آوریل 26, 2011

نظریه نیازهای انسانی

نظریه نیازهای انسانی یا سلسله مراتب نیازها از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در میان بینشهای حاصله از جنبش روابط انسانی، نظریه مزلو در […]