مديريت رفتار سازماني

نوامبر 13, 2012

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند:   1- مبانی رفتار فردی 2- نگرش ها جهت گیری ها و رضایت شغلی […]
آوریل 30, 2012

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم

اهداف کلی : در این درس دانشجویان با عواملی که بر رفتارها و نگرش های افراد، گروهها و واحدهای سازمانی تأثیر می گذارد آشنا می شوند. […]
آوریل 26, 2011

قدرت و اختیار

قدرت • قدرت يعني توانائي در اعمال نفوذ برساير افراد. قدرت مي تواند در هر نوع رابطه اي وجود داشته باشد. در سازمان مديران اعمال قدرت […]
آوریل 26, 2011

تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض

چكيدهاين مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعريف مي‌كند. جايگاه تعارض در مديريت و سازمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. انواع تعارضات سازماني […]