مباحث ويژه مديريت دولتي

آوریل 26, 2011

کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

هدف این مقاله ارائه‌ی مطالبی اداری با استفاده از شواهد و مدارک مؤثر روش موردی برای آموزگاران و استادان مدیریت رسانه و مدیران است. تعلیم و […]