فرايند خط مشي گذاري

می 27, 2011

نظریه بازی (game theory)

در باب تعادل در معارضه دکتر سید محمد طبیبیان طی چند دهه اخیر نظریه بازی ها از حیطه های مهم بررسی و تحقیق در اقتصاد و […]
می 27, 2011

تصميم گيري

با تصميم گيري شرايط کنوني سازمان از مجراي عملياتي که انجام خواهد داد به آينده وصل می شود تصميم گيري v بعد زمان و روابط انسان […]
می 27, 2011

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

تصمیم گیری: مي توان گفت تمام فعاليت ها و اقداماتي که در همه زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود ، حاصل فرآيند تصميم گيري […]
می 27, 2011

مديريت دولتي نوين و ويژگي هاي دموكراتيك آن

نويسنده : رشيدي فرد، محمدچكيده در دهه هاي اخير شاهد ظهور رويكردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. بعبارت ديگر رويكردي جديد كه براي رويارويي با […]