خلاصه پايان نامه ها و كارهاي پژوهشي

نوامبر 22, 2011

ارزيابي عملكرد اداره كل آ.پ شهرستانهاي استان تهران براساس مدل: (EFQM)

  ارزيابي عملكرد اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران براساس مدل: (EFQM): چکیده: موضوع پژوهش حاضربه بررسی ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش […]