مديريت تحول

می 27, 2011

شش‌سيگما چيست ؟

سيگما يكي از حروف الفباي يوناني و در علم آمار از شاخصهاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است […]
آوریل 26, 2011

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار

چکيدهشايد مهم ترين و مشکل ترين فرايند در هر سازمان ايجاد تحول و تغيير در سازمان باشد چرا که در محيط ‏متغير امروزي سازمان ها بايستي […]
آوریل 26, 2011

نیاز به تحول در سازمان ها

در عصري كه سازمان ها به صورت فرايند هاي محيطي پويا در حال تغييرند بايد بتوانند خود را با عوامل محيطي تاثيرگذار مطابقت دهند ، از […]
آوریل 26, 2011

توانمندسازي و تحول سازماني

چكيده از آنجا که انسانها به عنوان ارزشمندترين سرمايه سازمان هستند و کساني که مسئوليت رويکردها و کارکردهاي سازمان را برعهده دارند ، در هدايت تحولات […]