مديريت استراتژيك

آوریل 26, 2011

نقش استراتژیک فن‌آوري اطلاعات در ادغام‌ سازمان‌ها

مترجم: محمدجعفر نظریدر سال‌های اخیر با افزایش شمار ادغام‌های سازمانی، بسیاری از سازمان‌ها در پی راهی برای بهبود مهارت‌های لازم برای ادغام‌ سازمان‌های خود هستند؛ به‌ویژه […]
آوریل 26, 2011

آنالیز (SWOT)

آناليز قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت استراتژيك Analyse of Strength, Weakness, Opportunity, Threats استراتژي: ابزاري است براي دستيابي […]
آوریل 26, 2011

فرايند رهبري استراتژيک

چکيده: مقاله حاضر شامل سه بخش کلي است که در بخش اول به فرايند تغيير نقش استراتژيست‌هاي سازماني به سمت رفتارهاي رهبري و نقش رهبران در […]
آوریل 26, 2011

مفاهيم پايه مديريت استراتژيك

استراتژي(يكپارچگي،تهاجمي،تنوع،تدافعي،ژنريك)،سياست،خط مشي،تاكتيك،برنامه و بودجه،روش مفاهيم پايه مديريت استراتژيك – استراتژي – تعريف و محتواي استراتژي سازمان – اهميت استراتژي و فوايد آن براي سازمانسياست يا خط […]