بررسي مسائل مديريت دولتي ايران

فوریه 22, 2015

سرفصل درس و تكاليف درس بررسي مسائل مديريت دولتي

عنوان درس: بررسي مسائل مديريت دولتي در ايران مدرس: دكتر سعيد صياد، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه The investigation of public administration issue of Iran […]
اکتبر 4, 2012

سرفصل درس بررسي مسائل مديريت دولتي ايران

1- آشنايي با مكاتب مديريت   يكي از مسائل و وموضوعات مهم كه كليه دانشجويان مديريت دولتي بايستي با آن آشنا شوند بحث مكاتب مديريت است […]