مقاله هاي علمي(علوم انساني)

آگوست 10, 2012

نقطه معني دار هستي

توجه خاص به  مسئله انسان يكي از بارزترين مشخصه‌هاي فلسفه روس است كه دلالت بر خود ويژه‌بودن آن به عنوان يك مكتب فلسفي بكر و بديع دارد […]
آگوست 10, 2012

كاربرد دانش در جامعه

مقاله‌اي مهم و تاريخي از فون هايك فردريش آگوست فون‌هايكمترجمان: محسن رنجبر – مريم كاظمياولمشكلي كه هنگام تلاش براي برقراري يك نظم اقتصادي عقلايي، مايل به […]
آگوست 10, 2012

جامعه اطلاعاتي ابزار جهاني شدن و توسعه

چكيده تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات (ICT) يكي از مقتدرترين نيروها در شكل دادن قرن بيست و يكم است. تغييرات اساسي حاصل از آن، در روش زندگي […]
آگوست 10, 2012

سرگرداني هم درد بدي است

امروز جرياني كه از آن با نام جريان فلسفه ياد مي‌شود و عده‌اي به‌دنبال نقد آن هستند، شامل مباحث نظري حوزه‌هاي مختلف علوم انساني از جمله […]