مديريت رفتار سازماني

آوریل 26, 2011

نظريه مك كله لند درباره انگيزش

يكي از وظايف مدير ايجاد انگيزش در كاركنان است. براي اين كار مدير بايد عوامل انگيزش كاركنان را بشناسد. مك كله لند توجه به نيازهاي زير […]
آوریل 26, 2011

نظریه انتظار (Expectancy Theory)

بر اساس این نظریه، انگیزه هر عمل، و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می شود: الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش […]
آوریل 26, 2011

نظریه تقویت و اصلاح رفتار

یکی از مشهورترین نظریه های تبیین کننده فراگرد انگیزش، نظریه تقویت و اصلاح رفتار است. در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می شوند: […]
آوریل 26, 2011

انواع انگيزش

روان شناسان انگیزش را به عواملی محدود می‌سازند که به رفتار نیرویی می‌بخشند و به آن جهت می‌دهندنگاه اجمالی وقتی می‌پرسیم چه چیز افراد را بر […]