بانک جامع مقالات

فوریه 18, 2009

سيل ورشكستگي و بحران وام‌هاي مسكن در آمريكا

ميشل جي‌وايت بخش اولتعداد پرونده‌هاي ورشكستگي شخصی در آمريكا در فاصله سال‌هاي 1980 تا 2005، پنج برابر شده و از 300.000 پرونده در 1980 به 5/1ميليون […]