بانک جامع مقالات

آوریل 26, 2011

آشنایی اجمالی با مدیریت

تعاریف، اهداف، انواع، فرآیند،سطوح، مهارت ها، نقش ها، چالش ها تعریف مدیر مدير كسي است كه اداره افراد يك مؤسسه توليدي ، بازرگانـي ياخدماتي را به […]
آوریل 26, 2011

نظریه نقشهای مدیریتی

اساس نظریه نقشهای مدیریتی آن است که باید با ملاحظه آنچه مدیر انجام می دهد، فعالیتها یا نقشهای وی را معین کرد. مینتزبرگ با مطالعه منظم […]
آوریل 26, 2011

نظریه هدف گذاری

بر اساس نظریه هدف گذاری، اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شود، آنان برای دستیابی به هدفهای مذکور برانگیخته می شوند؛ بنابر این، صرفنظر […]
آوریل 26, 2011

POSDCORB

نظریه ی لوتر گیولیک و لیندال ارویک؛ POSDCORB اصطلاح (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغت با […]