بانک جامع مقالات

آوریل 26, 2011

کنترل اثر بخش

معنی کنترل v مديريت فرآيندي است براي اطمينان يافتن از اين که عمليات واقعي طبق عمليات برنامه ريزي انجام شده است. v کنترل به چهار مرحله […]
آوریل 26, 2011

نظریه مشارکت گروهی(ماری پاركر فالت)

نظريه خانم ” ماري پاركرفالت ” در ربع اول قرن بيستم الهام بخش بسياري از دانشمندان و محققين علم مديريت بوده است. به عقيده فالت هدف عمده […]
آوریل 26, 2011

مدیریت نوآوری در صنعت نفت

چکیده: قرن حاضر مملو از نوآوریهای گوناگون در زمینة فناوریها, کالا و خدمات جدید است. اما در هیچ دوره ای مانند امروز نیاز به نوآوری چنین […]
آوریل 26, 2011

فرهنگ سازمانی؛ چه کسی متولی است؟

مقدمه: یکی از اصلی ترین دغدغه های دائمی مدیران، شیوه هماهنگ سازی همه فعالیتهای سازمان برای وصول به یک برونداد و پیامد مشترک در جهت اثربخشی […]