admin

آوریل 26, 2011

نظریه تقویت و اصلاح رفتار

یکی از مشهورترین نظریه های تبیین کننده فراگرد انگیزش، نظریه تقویت و اصلاح رفتار است. در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می شوند: […]
آوریل 26, 2011

انواع انگيزش

روان شناسان انگیزش را به عواملی محدود می‌سازند که به رفتار نیرویی می‌بخشند و به آن جهت می‌دهندنگاه اجمالی وقتی می‌پرسیم چه چیز افراد را بر […]
آوریل 26, 2011

رسانه و نقش آن در اقتصاد و توسعه پایدار

دو دهه قبل واژه‌اي وارد فرهنگ ارتباطات و اطلاعات شد كه غريب مي‌نماياند؛ انقلاب ارتباطات و اطلاعات. بسياري كه از اين واژه استفاده مي‌كردند چندان به […]
آوریل 26, 2011

جامعه اطلاعاتي ابزار جهاني شدن و توسعه

چكيدهتكنولوژي ارتباطات و اطلاعات (ICT) يكي از مقتدرترين نيروها در شكل دادن قرن بيست و يكم است. تغييرات اساسي حاصل از آن، در روش زندگي افراد، […]