admin

آوریل 26, 2011

بررسي نظريه هاي انگيزش

چكيدهانگيزش از موضوعات و مفاهيم اساسي در مديريت سرمايه اي انساني بوده و آثار و نوشته هاي بسياري در خصوص انگيزش از سوي دانشمندان مختلف مطرح […]
آوریل 26, 2011

نظریه انتظار (Expectancy Theory)

بر اساس این نظریه، انگیزه هر عمل، و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می شود: الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش […]
آوریل 26, 2011

نظریه تقویت و اصلاح رفتار

یکی از مشهورترین نظریه های تبیین کننده فراگرد انگیزش، نظریه تقویت و اصلاح رفتار است. در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می شوند: […]
آوریل 26, 2011

انواع انگيزش

روان شناسان انگیزش را به عواملی محدود می‌سازند که به رفتار نیرویی می‌بخشند و به آن جهت می‌دهندنگاه اجمالی وقتی می‌پرسیم چه چیز افراد را بر […]