admin

آوریل 26, 2011

جامعه اطلاعاتي ابزار جهاني شدن و توسعه

چكيدهتكنولوژي ارتباطات و اطلاعات (ICT) يكي از مقتدرترين نيروها در شكل دادن قرن بيست و يكم است. تغييرات اساسي حاصل از آن، در روش زندگي افراد، […]
آوریل 26, 2011

توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

دست‌یابی به توسعه‌ی سیاسی یعنی فرایندی که در جریان آن نظام‌های ساده اقتداگرای سیاسی جای خود را به نظام‌های حق رأی همگانی، احزاب سیاسی، کنندگی و […]
آوریل 26, 2011

مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی

مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی روابط انسانی که به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها اشاره دارد از اوایل قرن بیستم و بعد از نتایج […]
آوریل 26, 2011

نظریه‌های ارتباطات توسعه

نظریه‌های ارتباطات توسعه سرینیواس ملکوت (Srinivas R. Melkote) این فصل از کتاب، نظریه ارتباطات برای توسعه و اقتدارگرایی در کشورهای جهان سوم را مورد کنکاش قرار […]